ปลดออก! เทียบราชกิจจาฯ รมต.ไขก๊อก-ประกาศให้ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นรัฐมนตรี

ปลดออก! เทียบราชกิจจาฯ รมต.ไขก๊อก-ประกาศให้ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นรัฐมนตรี เผยออกตามรธน.มาตรา 171 ไม่เหมือนกันรมต.คนอื่นที่ออกตามรธน.มาตรา 170 (2)

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่

10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนั้น มีรายละเอียดบางช่วงระบุว่า

“นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี”

โดยมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา

หากเปรียบเทียบกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้านี้ กรณีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ลาออกจากรองนายกฯ นายอุตตม สาวนายน ที่ลาออกจากรมว.คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ลาออกจากรมว.พลังงาน รวมถึงการลาออกจากรัฐมนตรีคนอื่นๆ เนื้อหาในการประกาศจะไม่เหมือนกับของร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล

โดยรัฐมนตรีที่ลาออกก่อนหน้านี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 (2) ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อลาออก

แต่ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล ออกตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 171 ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา

Add a Comment

Your email address will not be published.